Przeskocz do treści

REGULAMIN I ZASADY POBYTU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ
W PONIATOWEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Podstawa działania placówki wsparcia dziennego w Poniatowej - Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawcze, zwanej dalej Świetlicą są:
1.1 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
1.2 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
1.3 Niniejszy Regulamin.  

  § 2

2. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza jest niepubliczną specjalistyczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną w ramach struktury Towarzystwa Wspierania Rodzin ul. Młodzieżowa 6, 24 - 320 Poniatowa i nadzorowaną przez Zarząd Towarzystwa Wspierania Rodzin w Poniatowej.
2.1 Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poniatowa.
3. Siedziba Świetlicy mieści się w budynku  ul. Młodzieżowa 6, 24 – 320 Poniatowa.
3.1 Dopuszcza się organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży poza siedzibą Świetlicy, w tym zajęcia plenerowe, wydarzenia kulturalno - sportowe, wyjazdy, wycieczki.
3.2 Udział uczestników w wyjazdach i w wycieczkach organizowanych przez  Świetlicę wymaga zgody rodziców - prawnych opiekunów w formie pisemnego oświadczenia.
4. Działalność Świetlicy finansowana jest z dotacji budżetu Gminny Poniatowa w ramach finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej, składek członkowskich towarzystwa, odpisu 1% podatku oraz prywatnych sponsorów.

II.  CELE I ZADANIA                                            

§ 3

1. Świetlica świadczy swoje usługi dla dzieci i młodzieży:
1.1 z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
1.2 z rodzin wielodzietnych i mających trudną sytuację materialną,
1.3 z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
1.4 z rodzin niepełnych mających problemy wychowawcze z dziećmi,
1.5 z rodzin niewydolnych wychowawczo.
2.Zadaniem Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej jest zapewnienie dziennej, okresowej opieki i wychowania przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi realizowanymi w placówce, zapewniając dziecku:
2.1 warunki do nauki i pomocy w nauce,
2.2 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację różnych zabaw i gier w tym sportowych, udział w różnych uroczystościach lokalnych i środowiskowych, wpływających na przestrzegania zasad współżycia społecznego i podnoszenia ich kultury osobistej,
2.3 stałą pracę z rodziną dziecka w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, PCPR i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
2.4 co najmniej jedną specjalistyczną formę pomocy między innymi: socjoterapeutyczną, korekcyjno – kompensacyjną, psychologiczną realizowaną podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym,
2.5 wsparcie w sytuacjach kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
2.6 jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,
2.7 przybory potrzebne do zajęć,
2.8 wsparcie w pozyskaniu odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
3. Świetlica pracuje przez cały rok, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, soboty po 4,5 godziny, od godziny 14.00 do 18.30 oraz w sobotę od godziny 9.00 do 13.30.
3.1 W okresie ferii i wakacji według  ułożonych programów autorskich uwzględniających zajęcia terapeutyczne i wypoczynek dzieci, ale dni i godziny pozostają te same.
4.Wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy mogą składać rodzice, opiekunowie, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, opieka społeczna, szkoły, sądy oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez świetlicę.
5. Wniosek o przyjęcie może złożyć sam wychowanek po ukończeniu 16 lat.
6. W przypadku, jeśli to nie rodzice małoletniego składają wniosek o przyjęcie go do Świetlicy, a wykonują oni w pełni władzę rodzicielską, to na przyjęcie dziecka niezbędna jest ich zgoda.
7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Świetlicy podejmuje kierownik Świetlicy po zasięgnięciu opinii   co najmniej jednego z organów: Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, pedagoga  szkolnego, przedstawiciela PCPR, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III.  WYCHOWANKOWIE

§ 4

1.Praca z wychowankiem i jego rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.
2. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.
2.1 Każde dziecko przychodzące na Świetlicę powinno przynosić ze sobą zeszyty  przedmiotowe, ćwiczenia i książki z uwagi na pomoc w nauce.
3.Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7 – 15 lat oraz młodzieży uczącej się od 15  do  18 lat.
3.1 Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice.
4. Wychowankowie w zależności od potrzeb i możliwości Świetlicy mogą otrzymać:
4.1 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
4.2  zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne,
4.3 zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
4.4 indywidualne programy korekcyjne,
4.5 pomoc w nauce,
4.6 pomoc socjalną, dożywianie (podwieczorek, drugie śniadanie),
4.7 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań poprzez prowadzone różnego rodzaju zajęcia, organizację zabaw, gier  i zajęć sportowych,
4.8 stałą pracę z rodziną dziecka,
4.9 współpracę  z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, sądem, PCPR i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
5. Wychowankowie są współgospodarzami Świetlicy i tworzą Samorząd Wychowanków, którego organizację określa Regulamin.

§ 5

1. Wychowankowie mają następujące obowiązki:
1.1 współpracy i współdziałania w procesie wychowania,
1.2 przestrzegania zasad kultury współżycia w Świetlicy,
1.3 pomagania słabszym, zagubionym i potrzebującym wsparcia moralnego,
1.4 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy, uczestniczenia w pracach porządkowych  i zajęciach samoobsługowych,
1.5 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, pokrywają koszty  naprawy zniszczonego przez siebie sprzętu lub odkupują nowy, jeżeli wina została im udowodniona,
1.6 troszczenia się o młodsze rodzeństwo i dzieci będące na Świetlicy,
1.7 systematycznego uczęszczania do szkoły i stałego podnoszenia wyników w nauce.

  § 6

1.Wychowankowie mają następujące prawa:
1.1 zwrócenia się do wychowawcy bądź kierownika Świetlicy o pomoc w sytuacjach kryzysowych i w miarę  możliwości otrzymania jej,
1.2 do indywidualnego traktowania z uwzględnieniem wieku, możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej, wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży,
1.3 do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i poszanowania godności osobistej,
1.4 do uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych organizowanych przez  Świetlicę,
1.5 do zgłaszania wniosków dotyczących postępowania wobec niego i jego rodziny,
1.6 do pomocy w nauce, a w szczególności przy odrabianiu prac domowych,
1.7 po opuszczeniu świetlicy przez trzy lata mają prawo do korzystania z pomocy i porad specjalistów tej placówki,
1.8 do wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych (podwieczorek, drugie śniadanie).

§ 7

1. Dzieciom i młodzieży zapewnia się wymagane standardy wychowania i opieki poprzez:
1.1 tworzenie warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
1.2 poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
1.3 zapewnienia poczucia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Świetlicy i poza nią,
1.4 dbanie, poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami,
1.5 uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
1.6 uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
1.7 uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
1.8 uczenie organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych,  rekreacyjnych, sportowych i innych organizowanych przez Świetlicę,
1.9 kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,
1.10 przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
1.11 uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.

§ 8

1. Dzieciom i młodzieży zapewnia się wymagane standardy usług opiekuńczo – wychowawczych poprzez:
1.1 wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych ( podwieczorek, drugie śniadanie),
1.2 pomoc w nauce, w szczególności przy  odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjnych,
1.3 zapewnienie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjno – sportowych oraz innych   organizowanych przez Świetlicę,
1.4 zapewnienie stosownie do życzeń rodziców, udziału w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem dzieci, możliwości obchodzenia świąt i innych tradycji wyniesionych z domu rodzinnego zapewniając wolność myśli, słowa i wyznania.

§ 9

1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków określa kierownik Świetlicy w porozumieniu z Zespołem do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i Samorządem Wychowanków, z uwzględnieniem zasady, aby kary nie naruszały postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
1.1 Nagrody: pochwała w obecności wychowanków Świetlicy, pochwała ustna do rodziców, list gratulacyjny, dyplom, nagroda rzeczowa,  reprezentowanie świetlicy w imprezach środowiskowych, wyjazd na wycieczki;
1.2 Kary: upomnienie przez wychowawcę lub kierownika, ograniczenie uczestnictwa w niektórych zajęciach świetlicowych na określony czas, zawieszenie wychowanka na określony czas w uczestnictwie na zajęciach,  skreślenie na stałe z   listy  wychowanków.

§ 10

1. Skreślenie wychowanka z listy wychowanków Świetlicy następuje w przypadku:
1.1 ustąpienia przyczyn, z powodu, których wychowanek został na liście umieszczony,
1.2 ukończenia przez wychowanka 18 lat,
1.3 braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów wychowawczych,
1.4 poważnego naruszenia dyscypliny Świetlicy,
1.5 wyrażenie woli wychowanka lub jego rodziców o skreśleniu z listy wychowanków Świetlicy,
1.6 narażenia bezpieczeństwa wychowanków Świetlicy
2. O skreśleniu wychowanka ze Świetlicy kierownik  powiadamia w przyjęty  zwyczajowo sposób osoby lub instytucje, na wniosek, których wychowanek został
przyjęty do Świetlicy.

IV.  ORGANIZACJA PRACY

§ 11

1. Organizację pracy w Świetlicy określają:
1.1 Regulamin Świetlicy,
1.2 Rozkład dnia,
1.3 Plan zajęć tygodnia.
2. Rozkład dnia i plan zajęć ustalany przez Kierownika świetlicy uwzględnia:
2.1 standardy wychowania i opieki,
2.2 standardy usług opiekuńczo – wychowawczych,
2.3 uczestnictwo wychowanków w pracach i zajęciach organizowanych w Świetlicy i poza,
3.W Świetlicy w czasie organizowanych zajęć można korzystać z pomocy wolontariuszy .

§ 12

1.Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych, korekcyjnych, socjoterapeutycznych,  zespołach zainteresowań, zespołach
specjalistycznych,
2. Równocześnie w Świetlicy, gdy jest jeden pedagog wychowawca nie powinno przebywać więcej niż 15 dzieci.
3. Liczba wychowanków w czasie zajęć gdy jest jeden pedagog wychowawca może wynosić:
3.1 w grupie wychowawczej do 10 osób,
3.2 w zespole zainteresowań do 8 osób,
3.3 w zespole specjalistycznym od 1 do 6 osób.
4 Poza zajęciami wymienionymi w ust.1 Świetlica, w miarę posiadanych środków, może organizować:
4.1 zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży nie będącej wychowankami Świetlicy, szczególnie  w okresie wakacji i ferii zimowych,wypoczynek letni i zimowy.
4.2 imprezy środowiskowe (kulturalno – oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne),

V.  RODZICE I OPIEKUNOWIE

§ 13

1.   Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:
1.1 Punktualnego przyprowadzania lub posyłania dziecka do Świetlicy,
1.2 Współpracy w zakresie sprawdzania postępów dziecka, dopilnowania wykonywania przez dziecko prac domowych,
1.3 Pomocy w organizowaniu uroczystości okolicznościowych i uczestniczenia w nich,
1.4 Informowania o każdej zmianie danych osobowych/kontaktowych, które zostały podane    podczas przyjęcia dziecka do Świetlicy,
1.5 Zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dostępnymi na tablicy ogłoszeń w Świetlicy.
2.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia czy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu ze Świetlicy po zakończeniu zajęć czy będzie odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego bądź inne upoważnione osoby trzecie.
3.Rodzice i opiekunowie mogą uczestniczyć w życiu Świetlicy, mogą przedstawiać wnioski i uwagi  kierownikowi Świetlicy lub Zarządowi Towarzystwa Wspierania Rodzin, mogą uczestniczyć w pracach na rzecz Świetlicy.

VI.  PRACOWNICY ŚWIETLICY

§ 14

1.W Świetlicy pracują: kierownik Świetlicy, pedagodzy, którzy pełnią funkcję wychowawców, specjaliści prowadzących zajęcia korekcyjne, socjoterapeutyczne i inne, psycholog.
1.1 Kierownik Świetlicy kieruje działalnością Świetlicy, reprezentuje ją na zewnątrz.
1.2  Jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Świetlicy, określa ich czynności i kompetencje, zgodnie z obowiązującymi przepisami  z art. 26 ust.2 Ustawy i potrzebami Świetlicy.
1.3 Odpowiada za całokształt pracy w Świetlicy.
1.4 Prowadzi zajęcia z grupą wychowanków.
2. Kierownika Świetlicy powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa Wspierania Rodzin.
3. W Świetlicy wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę zlecenie.

§ 15

1. Obowiązki pedagoga wychowawcy:
1.1 poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności,
1.2 współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,
1.3 inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków oraz indywidualną pracę z dzieckiem,
1.4 pedagog wychowawca kieruje procesem wychowawczym dziecka w placówce,
1.5 prowadzi dokumentację dziecka: wypełnia kartę pobytu   dziecka oraz opracowuje przy udziale dziecka indywidualny plan pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także z innymi specjalistami,
1.6 pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, współpracując z nią,
1.7 bezpośrednio odpowiada za realizację zadań,
1.8 okresowo analizuje i ocenia efekty własnej pracy i przekazuje wnioski kierownikowi Świetlicy,
1.9 bierze udział w Zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
1.10 prowadzi dziennik zajęć,
1.11 wykonuje inne polecenia kierownika Świetlicy.
2. Psycholog, do którego obowiązków należy:
2.1 Prowadzenie indywidualnych spotkań z dziećmi, nakierowanych na udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju dzieci.
2.2 Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia.
2.3 Prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny  funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych..
2.4 Kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności, budowanie poczucia własności.
2.5 Podsycanie wiary we własne możliwości, kształtowanie poczucia sprawstwa, bycia autorem wydarzeń, motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów, rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje, rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi, z jednoczesnym respektowaniem granic i praw drugiej osoby, uwrażliwienie na nastroje i stany  emocjonalne rówieśników.
2.6 Rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania protestu, aprobaty, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo.

VII. ORGANY ŚWIETLICY

§ 16

1.Organami świetlicy są:
1.1 Kierownik Świetlicy,
1.2 Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
1.3 Samorząd Wychowanków Świetlicy.

§ 17

1. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka jest organem wewnętrznym Świetlicy powołanym do rozważania, opiniowania i rozstrzygania, w granicach swoich kompetencji, spraw dotyczących wychowania i opieki nad wychowankami oraz oceniania okresowej sytuacji  wychowanków Świetlicy.
2. W skład Zespołu wchodzą kierownik Świetlicy, pedagodzy wychowawcy bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka, psycholog.
3. Przewodniczącym Zespołu jest kierownik Świetlicy lub inny członek Zespołu wybrany większością głosów.
4. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka pracuje w oparciu o opracowany przez siebie  Regulamin.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku i są protokołowane.

§ 18

           1.Do zadań Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka  należy:
1.1 opiniowanie w sprawie przyjęć wychowanków,
1.2 analiza karty pobytu dziecka,
1.3 okresowa ocena sytuacji dziecka,
1.4 ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka,
1.5 analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
1.6 opracowanie indywidualnego planu pracy uwzględniając wiek, możliwości psychofizyczne  i sytuację rodzinną,
1.7 modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
1.8 ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w Świetlicy  lub jego skreślenia,
2. Opinie i decyzje Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zespołu,
3. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym, zaproszeni goście, w tym rodzice wychowanków oraz przedstawiciele Samorządu Wychowanków Świetlicy.

§ 19

1. Do zadań Samorządu Wychowanków Świetlicy należy:
1.1 planowanie i prowadzenie dyżurów dzieci i młodzieży na Świetlicy,
1.2 współudział w programowaniu i organizacji zajęć w Świetlicy,
1.3 urządzanie pomieszczeń Świetlicy,
1.4 sprzątanie, dbanie o estetykę i wystrój pomieszczeń świetlicowych,
1.5 może przedstawiać kierownikowi Świetlicy wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Świetlicy.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1.Świetlica prowadzi następującą dokumentację, uwzględniając wzory i zasady obowiązujące w publicznych placówkach wsparcia dziennego:
1.1 dziennik zajęć z listą obecności wychowanków.
1.2 książkę protokołów Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
1.3 dokumentacja dziecka w tym: wniosek o przyjęcie do świetlicy, kartę pobytu dziecka, indywidualny plan pracy z dzieckiem w razie potrzeby.
1.4 dokumentacja dziecka jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom/opiekunom, a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje kierownik Świetlicy.
1.5 Dokumentacja osobista wychowanka prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.
2. Kronikę Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej.

§ 21

1. Szczegółowe zadania i organizację Świetlicy, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Świetlicy.
2. Regulamin opracowuje Kierownik Świetlicy w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Wspierania Rodzin w Poniatowej.
3.Z Regulaminem zapoznaje się dzieci przebywające w Świetlicy i ich rodziców bądź prawnych opiekunów.
4.Regulamin Świetlicy może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa Wspierania Rodzin w Poniatowej.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej w dniu 2 stycznia 2019 r.

ZASADY POBYTU
NA ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
W PONIATOWEJ

1.            Ze Świetlicy korzystają ci, których rodzice złożyli podania o przyjęcie na Świetlicę.
2.            Wychowankowie na Świetlicy: zachowują spokój, ład, porządek przez cały pobyt w Świetlicy, dbają o wystrój, dobrą i życzliwą atmosferę, za zgodą wychowawcy  korzystają ze sprzętu i pomocy dydaktycznych, przestrzegają zasad koleżeństwa, pomagają sobie wzajemnie w lekcjach, rozwiązywaniu trudnych problemów  związanych z rodziną, grupą rówieśniczą.
3.            Świetlica jest miejscem przeznaczonym do wspólnego wypoczynku, zabawy, odrabiania lekcji, rozwijania własnych zainteresowań, kształtowania kultury osobistej i zgodnego zachowania się w grupie.
4.            Wychowankowie mają prawo zgłaszania swoich uwag odnośnie zajęć, skarg i różnych wniosków.
5.            Na każdy rok wychowankowie wybierają Radę Wychowanków Świetlicy (Samorządność w grupie).
6.            W zajęciach i innych imprezach kulturalnych mogą brać udział stali wychowankowie oraz przyjeżdżający w ramach realizowanych programów.
7.            Korzystanie z zajęć na świetlicy oraz posiłków w postaci podwieczorków lub drugiego śniadania jest bezpłatne.
8.            Celowo zniszczony sprzęt lub pomoce dydaktyczne i wina udowodniona – wychowanek pokrywa koszty naprawy lub odkupuje nowy.
9.            Wychowankowie, którzy systematycznie łamią zasady dobrego zachowania w grupie, nie przestrzegają kultury osobistej, używają brzydkich słów, nie słuchają wychowawców czy prowadzących zajęcia zostają skreśleni z listy świetlicowej.
10.          Wychowankowie, którzy przez dłuższy czas nie uczestniczą w zajęciach bez usprawiedliwienia swojej nieobecności zostają skreśleni z listy świetlicowej.

                                              Kierownik Świetlicy Poniatowa, 02.01.2021 r.