Przeskocz do treści

O nas

Z inicjatywy Przewodniczącego GKRPA Pana Zbigniewa Małeckiego i jego Zastępcy Pani Jadwigi Kustry na terenie Gminy Poniatowa  04.10.1997 r. powstaje w mieście Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza. Pierwsze zajęcia z udziałem dzieci rozpoczynają się 09.10.1997 r. Początkowo prowadzona jest przez organizacje pozarządową Stowarzyszenie „Barka” z siedzibą w Lublinie do 31.12.2001 r.  Natomiast od 01.01.2002 r. do 31.12.2006 r. prowadzona jest przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” z siedzibą w Lublinie. Od 01.01.2007 r. Świetlicę do chwili obecnej prowadzi Towarzystwo Wspierania Rodzin z siedzibą w Poniatowej ul. Młodzieżowa 6. Początkowo finansowana była przez Powiat Opolski w Opolu Lubelskim i Gminę Poniatowa, a od 2011 r. do chwili obecnej głównie finansowana jest przez Gminę Poniatowa w ramach budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poniatowej. Oficjalna nazwa placówki to Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Poniatowej.

Pierwsza siedziba Świetlicy mieściła się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej ul. Szkolna 8 od 04.10.1997 r. do 31.08.1998 r.,
od 01.09.1998 r. do 31 .08. 2001 r. również w szkole jak wyżej tylko w innym budynku ul. Szkolna 9. Od 01.09.2001 r. przechodzi do nowych pomieszczeń na
ul. Młodzieżowej 6 i jest tu do chwili obecnej.

Świetlica czynna jest pięć dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od godziny 14.00 do 18.30. W sobotę placówka czynna jest od godziny
9.00 do 13.30.

W czasie rozwoju Świetlicy zaczęły powstawać filie świetlicy na terenach wiejskich Gminy Poniatowa. Obecnie są trzy filie Świetlicy:
- w Kraczewicach,
- Poniatowej Wsi,
- w Kowali.
W mieście mamy stałych 15 miejsc, ale korzysta z pomocy średnio około
20 wychowanków w zależności od potrzeb środowiska lokalnego. Natomiast dla każdej filii Świetlicy jest stałych po 10 miejsc, ale tu również w zależności od potrzeb środowiska wiejskiego i filii, korzysta średnio około 15 wychowanków. Są to dzieci
w wieku 7 lat do 15 lat, uczące się. Jeżeli zachodzi potrzeba to mogą z pomocy skorzystać byli wychowankowie Świetlicy do 18 lat, uczący się w szkołach zawodowych lub średnich.

W Świetlicy pracują pedagodzy wychowawcy z wyższym wykształceniem pedagogicznym, po różnych kursach, studiach podyplomowych i szkoleniach
w zakresie profilaktyki, socjoterapii i pomocy dziecku i rodzinie w trudnych sytuacjach kryzysowych. Od początku powstania Świetlicy do chwili obecnej kierownikiem jest pani mgr Jadwiga Kustra, która również jest pedagogiem wychowawcą.

Zadaniem Świetlicy jest zapewnić opiekę i wychowanie w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych. Tworzyć warunki do nauki własnej, pomagać w rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień, uczyć bycia ze sobą, współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych, dzielenia się obowiązkami: sprzątanie, przygotowywanie posiłków, pomoc w odrabianiu lekcji.  Poza tym dostosowuje się rodzaje zajęć do potrzeb i możliwości dzieci.

Oprócz codziennej pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej organizowane są dla dzieci wyjazdy integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Andrzejek, wycieczki, rajdy, biorą udział w kiermaszach organizowanych w środowisku lokalnym, konkursach rozwijających różne zainteresowania. Wychowankowie aktywnie uczestniczą
w różnych imprezach i uroczystościach lokalnych. Cyklicznie organizujemy imprezy rodzinne: spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne, spotkanie z okazji Święta Rodziny. Prowadzona jest dokumentacja każdego dziecka.

W Świetlicy prowadzone są zajęcia: sportowo – rekreacyjne, turystyczno – kulturalne, muzyczno –  ruchowe, plastyczne, ogólnorozwojowe. Natomiast zajęcia specjalistyczne to: profilaktyczne, zajęcia z psychologiem – terapia psychologiczna, zajęcia z psychopedagogiki twórczości, zajęcia dydaktyczne – pomoc w nauce
i odrabianiu prac domowych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Celem Świetlicy jest:
- praca wychowawcza i edukacyjna na rzecz dziecka  i jego rodziny, wspierająca kształtowanie jego osobowości oraz rozwijania jego zdolności i umiejętności,
- pomoc rodzinie i dziecku w sytuacji kryzysowej związanej z nauką i wychowaniem dziecka, w tym też gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze, istnieje obawa
o zagrożenie demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem.

Za realizację programu odpowiedzialny jest kierownik – mgr Jadwiga Kustra i kadra świetlicy tj. pedagodzy – wychowawcy:
mgr Maria Bielecka,
mgr Ewa Pyda,
w filiach:
- Kraczewice - mgr Iwona Olender,
- Poniatowa Wieś - mgr Bożena Chyła,
- Kowala - mgr Anna Dacka.
Zajęcia specjalistyczne:
* psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa z dzieckiem i rodziną – mgr Jolanta Kozak,
* psychopedagogika twórczości – mgr Halina Kolasińska,
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – mgr Maria Bielecka.
Prowadzący przygotowują programy do potrzeb dzieci oraz grup i zgodnie z nimi prowadzą zajęcia, które odbywają się zgodnie z planem dnia i planem tygodniowym zajęć.