Przeskocz do treści

PROGRAM I ZADANIA

PROGRAM ŚWIETLICY

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych:
- pomoc w nauce, wspólne odrabianie zadań domowych, uzupełnianie istniejących braków,
-  kompensowanie indywidualnych ograniczeń,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
2.Zdobywanie umiejętności psychospołecznych:
- zajęcia psychologiczne ( indywidualne i grupowe), konsultacje psychologiczne, poradnictwo,
- zajęcia z psychopedagogiki twórczości,
- programy profilaktyczne wynikające z potrzeby wychowanków i grup,
- współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka,
- praca w Radzie Wychowanków Świetlicy.
3.Wsparcie w rozwoju osobistym:
- zajęcia ogólnorozwojowe, sportowo – rekreacyjne,
- zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczno – taneczne,
- udział w rajdach, biwakach, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, lokalnych i środowiskowych uroczystościach,
- udział w różnych konkursach ( przez cały rok wynikające z potrzeb grup).
4. Wypoczynek dzieci i młodzieży:
- w okresie ferii letnich i zimowych programy pt. Zima w mieście, Lato w mieście,
- wycieczki, rajdy, biwaki (w czasie ferii zimowych i wakacji).
5.Opieka i wychowanie:
- diagnoza dziecka i rodziny,
- indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną,
- zapewnienie posiłku - podwieczorek lub drugie śniadanie - cały rok.
6.Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku lokalnym:
Spotkania dotyczące wymiany informacji, ustalanie wspólnej pomocy, udział we  wspólnych imprezach i uroczystościach z:
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniatowej,
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Opolu Lubelskim,
- Klubem „Animus”  Poniatowa,
- Poradnią Odwykową w Opolu Lubelskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej,
- Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej,
- Sądem Rodzinny i Kuratorami w Opolu Lubelskim, Policją,
- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,
- szkołami lokalnymi: podstawowymi, ponadpodstawowymi,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Poniatowa,
- innymi organizacjami i instytucjami istniejącymi w środowisku i zajmującymi się problemami dzieci i rodziny (cały rok).
7.Działalność punktów filialnych:
Gmina Poniatowa – filie:
- Kraczewice program – edukacyjno - profilaktyczny,
- Poniatowa Wieś program edukacyjno - profilaktyczny,
- Kowala program edukacyjno – profilaktyczny,
(wszystkie filie pracują przez 10 miesięcy bez lipca i sierpnia – okres wakacji).

ZADANIA REALIZOWANE W ŚWIETLICY:

 1. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, a także poprawa,  niedomagań i wad  dziecka zmierzające do uzupełnienia braków i luk w sferze poznawczej, społeczno – emocjonalnej i psychicznej.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umiejętności organizowania czasu wolnego z pożytkiem dla siebie.
 3. Stwarzanie takich sytuacji, które wywołują pożądane zachowania wychowanków świetlicy i pomagają w odnalezieniu siebie i własnej wartości.
 4. Eliminowanie zaburzeń w zachowaniu i stresów związanych z problemami osobistymi, w rodzinie, w szkole oraz grupie rówieśniczej poprzez zrozumienie własnego zachowania, a także zachowania rodzica uzależnionego od alkoholu i innych nałogów oraz znalezienie drogi i sposobu na życie bez nałogów.
 5. Zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych
  i z trudną sytuacją materialną.
 6. Łagodzenie niedostatków wychowawczych dzieci mających problemy,
  a  pochodzących z rodzin zagrożonych, uzależnionych od alkoholu i innych nałogów, niewydolnych wychowawczo.
 7. Pomoc rodzinom w zakresie problemów związanych z używaniem przez dzieci
  i młodzież używek uzależniających między innymi papierosów, alkoholu, narkotyków.
 8. Wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, grupowe spotkania, terapię indywidualną, terapię grupową, terapię rodzin.
 9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania.
 10. Doposażanie w przedmioty potrzebne do zajęć i w miarę możliwości  doposażenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.