Przeskocz do treści

Witamy wszystkich wychowanków naszej świetlicy. Informujemy, że w związku z panującą w kraju sytuacją nie możemy prowadzić bezpośrednich zajęć. Odpowiadając na wasze zapytania i prośby rodziców postanowiłyśmy pełnić dyżury trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 14.00 do 16.00. W tym czasie możecie się z nami kontaktować telefonicznie 081 820 4101 lub za pomocą Facebooka Świetlica Poniatowa lub drogą mailową www.swietlicaponiatowa@wp.pl

Program profilaktyczny „Żyję zdrowo” realizowany przez Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawcząw Poniatowej w 2016 roku. Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej w odpowiedzi na konkurs ofert na zadania publiczne, ogłoszony przez Województwo Lubelskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na 2016 r. w zakresie: I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, podzadanie 1. Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży, złożyło wniosek o zorganizowanie dodatkowych zajęć profilaktycznych dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Poniatowej i dzieci z Filii Świetlicy w Kowali. Został opracowany Program profilaktyczny „Żyję zdrowo”, którego realizacja miała wpłynąć na rozwijanie prawidłowych postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, Internet). Efektem realizacji programu jest to, że dzieci poznają swoje możliwości, podwyższają poczucie własnej wartości, nabywają umiejętności oceny tego, co dobre lub nie, uczą się współdziałania i współżycia w grupie oraz kształcą w sobie prawidłowe postawy wobec zagrożeń. Program skierowany był do piętnaściorga dzieci (7 osób ze środowiska wiejskiego i 8 z miejskiego) w wieku 10 -12 lat, grupa mieszana, uczniowie IV – VI klas szkoły podstawowej uczęszczających na zajęcia prowadzone przez Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Poniatowej i Filii w Kowali. W programie wzięły udział dzieci wytypowane przez pedagogów – wychowawców z Poniatowej i Kowali. Oferta TWR w Poniatowej została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta do realizacji. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2250zł, pozostałe koszty pokryliśmy ze środków własnych w wysokości 576zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 23 czerwca 2016 r., a zakończyła się 10 grudnia 2016r. Na zakończenie wychowankowie otrzymali nagrody za udział w konkursie wiedzy o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych. W rozmowach podsumowujących realizacje programu dzieci zadeklarowały chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Realizatorzy programu.

1% dla Towarzystwa Wspierania Rodzin.
Możecie Państwo przekazać 1% podatku dla:
Towarzystwa Wspierania Rodzin
ul. Młodzieżowa 6,
24-320 Poniatowa
tel. (081) 820-41-01,
e-mail: swietlicaponiatowa@wp.pl

Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej zostało powołane z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających na Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą w Poniatowej oraz pracujących tam pedagogów 14 listopada 2005 roku. Jest to organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa zarejestrowana w KRS pod nr.0000249713. Od 27 października 2006 r. posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo Wspierania Rodzin prowadzi „Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą” w Poniatowej służącą pomocą dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie 1% odpisu od podatku na rzecz Towarzystwa Wspierania Rodzin. Przekazane pieniądze będą przeznaczone na potrzeby dzieci uczęszczających na Świetlicę. Bardzo dziękujemy za wsparcie.
Konto Towarzystwa Wspierania Rodzin:
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
ul. 1 Maja 7B
4 – 320 Poniatowa
Numer rachunku: 85 8735 0007 0009 2962 2000 0010
KRS 0000249713